Η Δημόσια Βιβλιοθήκη Βυτίνας είναι δανειστική. Διαθέτει μια μεγάλη συλλογή βιβλίων προς δανεισμό. Δικαίωμα δανεισμού έχουν όσοι γίνουν μέλη της Βιβλιοθήκης, χωρίς αυτό να συνεπάγεται οικονομική επιβάρυνση. Απαραίτητη προϋπόθεση στοιχείων αστυνομικής ταυτότητας, Δ/νση κατοικίας ,τηλεφώνου, mail. Οι δανειζόμενοι οφείλουν να επιστρέφουν τα βιβλία σε διάστημα 10 ημερών από την παραλαβή τους, ή να ανανεώσουν την ημερομηνία της επιστροφής, εφόσον χρειάζεται. Σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας ο δανειζόμενος οφείλει να αντικαταστήσει το βιβλίο.

Εξαιρούνται δανεισμού

  • Εγκυκλοπαίδειες  - Λεξικά
  • Σειρές Ιστορικών βιβλίων
  • Σειρές βιβλίων
  • Εφημερίδες - περιοδικά - χάρτες - φωτογραφίες - Ημερολόγια  - βιβλία  πριν το 1990
  • Αρχειακό υλικό   
Αξιολογήσεις (0)